Skip navigation links
A B C D E G I K L M N O P R S T V W 

S

set(double, double) - Method in class net.useobjects.geom.Position
Nastavi hodnoty suradnic x a y
set(Position) - Method in class net.useobjects.geom.Position
Nastavi hodnoty suradnic podla position.
set(double, double) - Method in class net.useobjects.geom.Range
 
set(double, double) - Method in class net.useobjects.geom.Size
 
set(double, double) - Method in class net.useobjects.geom.Vector
Nastavi x-ovu a y-ovu zlozku vektora
setCoalesce(boolean) - Method in class net.useobjects.timer.EventLoopTimer
Nastavi zlucovanie/nezlucovanie nevybavenych casovych udalosti.
setColor(Color) - Method in class net.useobjects.Background
Nastavi farbu pozadia
setColor(Color) - Method in class net.useobjects.Dot
 
setColor(Color) - Method in class net.useobjects.samples.Arrow
 
setColorGrayscaleFilter() - Method in class net.useobjects.Image
 
setColorGrayscaleFilter() - Method in class net.useobjects.samples.Aircraft
 
setColorToneFilter(float, float) - Method in class net.useobjects.Image
 
setColorToneFilter(float, float) - Method in class net.useobjects.samples.Aircraft
 
setDelay(int) - Method in class net.useobjects.timer.EventLoopTimer
Nastavi cas medzi udalostami.
setEndPosition(double, double) - Method in class net.useobjects.Line
 
setEndPosition(Position) - Method in class net.useobjects.Line
 
setEndPosition(double, double) - Method in class net.useobjects.samples.Arrow
 
setEndPosition(Position) - Method in class net.useobjects.samples.Arrow
 
setHeight(double) - Method in class net.useobjects.geom.Size
 
setHeight(double) - Method in class net.useobjects.Rectangle
Nastavi vysku obdlznika
setImage(URL, int, int) - Method in class net.useobjects.Image
 
setImage(File, int, int) - Method in class net.useobjects.Image
 
setImage(String, int, int) - Method in class net.useobjects.Image
 
setInitialDelay(int) - Method in class net.useobjects.timer.EventLoopTimer
Nastavi cas od spustenia casovaca po prvu udalost.
setMax(double) - Method in class net.useobjects.geom.Range
 
setMin(double) - Method in class net.useobjects.geom.Range
 
setMouseManager(MouseManager) - Method in class net.useobjects.AbstractGroup
 
setPosition(Position) - Method in class net.useobjects.AbstractMovableGroup
 
setPosition(double, double) - Method in class net.useobjects.AbstractMovableGroup
 
setPosition(Position) - Method in class net.useobjects.AbstractMovableImage
 
setPosition(double, double) - Method in class net.useobjects.AbstractMovableImage
 
setPosition(Position, Position) - Method in class net.useobjects.Line
 
setPosition(double, double, double, double) - Method in class net.useobjects.Line
 
setPosition(double, double, double, double) - Method in class net.useobjects.samples.Arrow
 
setPosition(Position, Position) - Method in class net.useobjects.samples.Arrow
 
setPositionX(double) - Method in class net.useobjects.AbstractMovableGroup
 
setPositionX(double) - Method in class net.useobjects.AbstractMovableImage
 
setPositionY(double) - Method in class net.useobjects.AbstractMovableGroup
 
setPositionY(double) - Method in class net.useobjects.AbstractMovableImage
 
setRadius(double) - Method in class net.useobjects.Circle
Nastavi polomer kruznice/kruhu
setRadiuses(double, double) - Method in class net.useobjects.Ellipse
Nastavi velkost elipsy
setRadiusX(double) - Method in class net.useobjects.Ellipse
Nastavi polomer v smere osi x
setRadiusY(double) - Method in class net.useobjects.Ellipse
Nastavi polomer v smere osi y
setRepeats(boolean) - Method in class net.useobjects.timer.EventLoopTimer
Nastavi ci casovac bude generova iba jednu udalost, alebo bude udalosti generova periodicky
setResizeFactor(double) - Method in class net.useobjects.Image
 
setRotation(double) - Method in class net.useobjects.AbstractMovableRotatableGroup
 
setRotation(double) - Method in class net.useobjects.AbstractMovableRotatableImage
 
setSize(double, double) - Method in class net.useobjects.Rectangle
Nastavi velkost obdlznika
setSize(Size) - Method in class net.useobjects.Rectangle
Nastavi velkost obdlznika
setStartPosition(double, double) - Method in class net.useobjects.Line
 
setStartPosition(Position) - Method in class net.useobjects.Line
 
setStartPosition(double, double) - Method in class net.useobjects.samples.Arrow
 
setStartPosition(Position) - Method in class net.useobjects.samples.Arrow
 
setText(String) - Method in class net.useobjects.Text
Nastavi hodnotu textu
setWidth(double) - Method in class net.useobjects.geom.Size
 
setWidth(double) - Method in class net.useobjects.Rectangle
Nastavi sirku obdlznika
setX(double) - Method in class net.useobjects.geom.Position
Nastavi x-ovu suradnicu pozicie
setX(double) - Method in class net.useobjects.geom.Vector
Nastavi x-ovu zlozku vektora
setY(double) - Method in class net.useobjects.geom.Position
Nastavi y-ovu suradnicu pozicie
setY(double) - Method in class net.useobjects.geom.Vector
Nastavi y-ovu zlozku vektora
SimpleTimer - Class in net.useobjects.timer
 
SimpleTimer() - Constructor for class net.useobjects.timer.SimpleTimer
 
Size - Class in net.useobjects.geom
Trieda reprezentujuca velkost (sirku a vysku)
Size(Size) - Constructor for class net.useobjects.geom.Size
 
Size(double, double) - Constructor for class net.useobjects.geom.Size
 
sleep(long) - Static method in class net.useobjects.timer.SimpleTimer
 
StandardInput - Class in net.useobjects.io
Trieda pre nacitavanie udajov zo standardneho vstupu
StandardInput() - Constructor for class net.useobjects.io.StandardInput
 
start(MainActivity) - Static method in class net.useobjects.EventLoop
Spusti aktivitu v slucke sprav
start() - Method in class net.useobjects.timer.EventLoopTimer
Spusti casovac
stop() - Method in class net.useobjects.timer.EventLoopTimer
Zastavi casovac
A B C D E G I K L M N O P R S T V W 
Skip navigation links